Deklaracja dostępności

Dom Kultury „Rembertów” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dkrembertow.waw.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-26.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób g/Głuchych,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik,
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak mapy serwisu.

Powody wyłączenia:

  • zdjęcia i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    W 2022 r. na stronie domu kultury poprawiono błędy krytyczne takie jak: brak tekstu alternatywnego grafik i zdjęć, brak możliwości nawigacji klawiaturą oraz zamieszczono film dotyczący działalności instytucji w Polskim Języku Migowym. Strona została częściowo dostosowana dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz wzroku.

Ponadto została zakupiona do sekretariatu przenośna pętla indukcyjna dla osób z niedosłuchem.

Po przeprowadzonym audycie dostępności cyfrowej w lipcu 2023 roku zaplanowane zostały kolejne działania zmierzające do spełnienia wytycznych WCAG 2.1.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari). Elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Monika Zwierz e- mail: monika.zwierz@dkrembertow.waw.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 611 96 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Kultury „Rembertów” zlokalizowany jest w Warszawie przy al. Komandosów 8. Wejście do budynku przystosowane jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość korytarzy dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewniony dostęp do sali widowiskowej. Toaleta jest w pełni przystosowana do osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia biurowe posiadają różnicę poziomów (1 stopień), osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą zgłosić się do pracownika szatni, który powiadomi pracowników administracji o potrzebie dostania się do sekretariatu lub pomieszczeń biurowych. Na terenie domu kultury znajduje się również budynek Miejsca Aktywności Lokalnej „Szopa Dobrych Pomysłów”. Jest to pomieszczenie parterowe, z podjazdem i szerokimi drzwiami, nie posiada toalety. Dla osób korzystających z Miejsca Aktywności Lokalnej udostępniana jest toaleta znajdująca się w budynku głównym. Budynek domu kultury jest dwupiętrowy. Na poziom I i II piętra nie ma wind. Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym. Istnieje możliwość zaparkowania na dziedzińcu placówki co umożliwia bezproblemowe dostanie się do wejścia budynku. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego. W sekretariacie jest zainstalowana stanowiskowa pętla indukcyjna.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie pracowników i wolontariuszy domu kultury.

 

Kontakt

Dom Kultury "Rembertów"
Al. Komandosów 8
04-485 Warszawa
Tel.: 22 611 96 87
Tel.: 601 474 712
E-mail: info@dkrembertow.waw.pl
Biuletyn informacji publicznej