Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zajęciach oferty stałej w Domu Kultury,,Rembertów" m.st. Warszawy
 1. lnformacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.dkrembertow.waw.pl w materiałach informacyjnych (ulotkach, plakatach) oraz udzielana jest osobiście, telefonicznie przez sekretariat DK "Rembertów".
 2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wieku oraz akceptujące niniejszy regulamin.
 3. Przynależność do grup uzgadnia się z instruktorem.
 4. Zapisu na zajęcia oferty stałej dokonać można w sekretariacie DK "Rembertów" poprzez wypełnienie Karty uczestnika zajęć stałych. Karty uczestnika zajęć stałych dostępne są w sekretariacie lub u instruktora zajęć.
 5. Kwalifikacji uczestnika na zajęcia dokonuje instruktor.
 6. Wielkość (liczebność) grupy ustala instruktor.
 7. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w trakcie trwania zajęć.
 8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować instruktora prowadzącego zajęcia o ewentualnych przeciwwskazaniach uczestnika do aktywności na zajęciach. O wszystkich kłopotach zdrowotnych, które mogłyby być przeciwwskazaniem do prowadzonej podczas zajęć aktywności, należy poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęc. lnstruktor może z przyczyn zdrowotnych nie pozwolić na kontynuowanie uczestnictwa w zajęciach.
 9. Kalendarz zajęć DK "Rembertów" rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu następnego roku z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Szczegółowe informacje, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć zawarte są na stronie internetowej www.dkrembertow.waw.pl 
 10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa, uporządkowania stanowiska pracy w pracowni po zakończeniu pracy i stosowania się do poleceń instruktora.
 11. Za szkody materialne wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie.
 12. Za niewłaściwe zachowanie, stwarzanie zagrożenia, niewypełnianie poleceń prowadzącego zajęcia uczestnik może zostać wykluczony z zajęć przez instruktora.
 13. Rodzice uczestnika mają możliwość bezpośredniego kontaktu z instruktorem, zdobywania informacji o postępach dziecka.
 14. Zabrania się przebywania na ternie DK "Rembertów" osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 15. Na terenie DK "Rembertów" obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
Opłaty:
 1. Opłaty za zajęcia okreŚla cennik ustalony przez Dyrektora DK "Rembertów" dostępny jest na stronie www.dkrembertow.waw.pl
 2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
 4. Brak terminowej płatności będzie traktowany jako rezygnacja z zajęć.
 5. Opłat za zajęcia dokonywać można w sekretariacie DK "Rembertów" w dni powszednie w godz. 13:00-20:00 w formie gotówki lub przelewem na rachunek: Dom Kultury "Rembertów" 46 1240 6162 1111 0000 4746  8573. W tytule Przelewu należy obowiązkowo wpisać imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj zajęć.
 6. lnstruktor ma prawo nie zgodzić się na udział w zajęciach uczestnika, który nie dokonał płatności za zajęcia w danym miesiącu.
 7. W przypadku absencji instruktora opłata przechpdzi na miesiąc następny.
 8. Nieobecność uczestnika nie skutkuje obniżeniem opłaty.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć.
 10. DK "Rembertów" zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 11. Uwagi, postulaty, propozycje można zgłaszać na adres info@dkrembertow.waw.pl

Kontakt

Dom Kultury "Rembertów"
Al. Komandosów 8
04-485 Warszawa
Tel.: 22 611 96 87
Tel.: 601 474 712
E-mail: info@dkrembertow.waw.pl
Biuletyn informacji publicznej